top of page

Algemene voorwaarden particulier

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor schilders-, behang- en glaszetbedrijven, aangesloten bij Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder, zijn tot stand gekomen per 01-01-2017 en zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, indien partijen zijn overeenkomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomst worden aangemerkt. Deze voorwaarden zijn door Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50444700.

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Werkingssfeer

Artikel   3 - Aanbod

Artikel   4 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel   5 - Verplichtingen van de Garantiegever

Artikel   6 - Verplichtingen van de consument

Artikel   7 - Meer- en minderwerk

Artikel   8 - Overmacht

Artikel   9 - Oplevering

Artikel 10 - Zekerheid

Artikel 11 - Betaling in termijnen

Artikel 12 - De eindafrekening

Artikel 13 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting

Artikel 14 – Eigendom van tekeningen en ontwerpen ed

Artikel 15 - Garantie

Artikel 16 - Geschillenregeling

Artikel 17 - Nederlands Recht

 

Artikel 1 - definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Garantiegever: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door De Betere Schilder, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de Garantiegever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de Garantiegever geleverde materialen.

 

Artikel 2 - werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Garantiegever en consument.

 

Artikel 3 - aanbod
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

 1. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 3. Het aanbod vermeldt het tijdstip (onder voorbehoud) waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

 4. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
  a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
  b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de Garantiegever een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
  c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de Garantiegever een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

 5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

 6. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 7. Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de consument worden doorberekend, mits de Garantiegever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was van de wijziging.

 

Artikel 4 - totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

Bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

 

Artikel 5 - verplichtingen van de garantiegever
De Garantiegever zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

 1. De Garantiegever neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 2. De Garantiegever is verplicht de consument te wijzen op:
  - Kenbare onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  - Kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  - Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  - Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

 3. De Garantiegever is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

 4. De Garantiegever draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.

 

Artikel 6 - verplichtingen van de consument
De consument stelt de Garantiegever in de gelegenheid het werk te verrichten.

 1. De consument zorgt er voor dat de Garantiegever tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

 2. De consument verschaft de opdrachtnemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

 3. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Garantiegever behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de Garantiegever daarvan tijdig in kennis te stellen.

 4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de Garantiegever te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

 5. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  - Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  - Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  - Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  - Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
  Dit doet niet af aan de plicht van de Garantiegever om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

 

Artikel 7 - meer- en minderwerk
Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

 1. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

 

Artikel 8 - overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 1. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

 

Artikel 9 - oplevering
Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd;

 1. Het werk is opgeleverd wanneer de Garantiegever aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;

 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  - Wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de Garantiegever bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  - Wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

Artikel 10 - zekerheid
De Garantiegever kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

 1. De Garantiegever kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de Garantiegever gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

Artikel 11 - betaling in termijnen
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Garantiegever zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

 

Artikel 12 - de eindafrekening
Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Garantiegever bij de consument de eindafrekening in.

 1. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

 2. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

 3. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.

 4. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

 5. Betaling dient plaats te vinden binnen de in de offerte overeengekomen termijn, anders uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

 

Artikel 13 - niet-nakoming van de betalingsverplichting

Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de Garantiegever na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

 1. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de Garantiegever rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. De Garantiegever is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Garantiegever hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 3. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de Garantiegever gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de Garantiegever op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 4. De Garantiegever blijft eigenaar van materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. Indien de Garantiegever een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de Garantiegever niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14 - eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.
De door of vanwege de Garantiegever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de Garantiegever zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

 1. Alle hiervoor gevestigde rechten worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

Artikel 15 - garantie
De Garantiegever garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het uitgevoerde werk. Het voorgaande laat onverlet dat de Garantiegever ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

 1. De Garantiegever en de consument kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet gelden. Het staat de Garantiegever vrij om samen met de consument andere bindende afspraken over de garantievoorwaarden te maken. Deze overeengekomen afspraken dienen op de offerte of anderszins schriftelijk vermeld te worden.

 2. In alle gevallen waarin aanspraak gemaakt kan worden op garantie, blijft Garantiegever aansprakelijk. In geval van in gebreke blijven door garantiegever, kan De Betere Schilder op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden de garantieverplichting over te nemen of voor eigen rekening uit te voeren of te laten uitvoeren.

 3. In alle gevallen waarin aanspraak gemaakt kan worden op garantie, geldt een zgh. aflopende garantie.

  

Garantie buitenschilderen

 1. De Garantiegever garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
  - Voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
  - Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
  - Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

 2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar bij:
  - Transparante beitsen
  - Transparante vernissen

 3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn drie jaar bij:
  - Dekkende watergedragen verf
  - Dekkende vochtregulerende verf
  - Dekkende beits
  - Dekkende high solid verf
  - Dekkende traditionele verf
  - Uitgezonderd donkere kleuren welke onder invloed staan van direct zonlicht.

 4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn vier jaar bij:
  - Dekkende gesiliconiseerde verf.

 

Garantie binnenschilderen

 1. De Garantiegever garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
  - Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
  - Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

 2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

 

Garantie glaszetten

 1. De Garantiegever garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijn de normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de Garantiegever dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden.

 2. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door de Garantiegever, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de Garantiegever moet worden uitgevoerd.

 3. Buiten de garantie vallen:
  - Mechanische breuk;
  - Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.

 

Garantie behangen

De Garantiegever garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

  

Artikel 16 - geschillen
Geschillen tussen consument en de Garantiegever over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Garantiegever te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de consument en de Garantiegever worden voorgelegd aan de kantonrechter of de geschillencommissie. Geschillen tussen de consument en de Garantiegever over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Garantiegever te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de consument en Garantiegever aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie: De Betere Schilder, Tobias Asserlaan 7, 2662 SB Bergschenhoek.

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien er een schriftelijke offerte voor het werk is uitgebracht die door opdrachtgever is ondertekend en de consument zijn klacht eerst bij de Garantiegever heeft ingediend.

 2. Nadat de klacht bij de Garantiegever is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

 3. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Garantiegever aan deze keuze gebonden. Indien de Garantiegever dit doet, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Garantiegever dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 4. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 5. Voor de behandeling van een geschil, waarbij inspectie van het object vereist is, is van beide partijen een vergoeding van € 195,00(excl. BTW), alsmede een reiskostenvergoeding van € 0,25 (excl. BTW) per km. verschuldigd.

 6. Uitsluitend de rechter dan wel de genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 17 - Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederland recht.

 

Communicatie

Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wallet Schilderwerken of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Wallet Schilderwerken gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wallet Schilderwerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@walletschilderwerken.nl.

bottom of page